SUBSCRIBE

* Please enter full information
  • Tầng 8 cănTầng 12 cănTầng 16 căng

CONTACT ORDER

Update Progress Date 12/16/2016

Ocean Gate: Gói thi công đầu tiên Tường vây – Vách hầm đã hoàn thành, với 29 tấm vách được đổ hơn 2.200 m3 bê tông với độ sâu trung bình 22 m đã hoàn thành.

WATCH LIVE PROGRESS: CLICK HERE

User: user
Password: 123456

TOP