SUBSCRIBE

* Please enter full information
  • Tầng 8 cănTầng 12 cănTầng 16 căng

CONTACT ORDER

Designers and Consulting

Dự án được thiết kế bởi những Công ty tư vấn hàng đầu của thế giới như:

baumschlager-eberle-logo logo-rankine-hill bg_logo logoapave
Baum-schlager Eberle Áo tại VietNam (BE) Rankine&Hill Vietnam (a member of ONG&ONG Group) SLCC (Công ty CP tư vấn xây dựng Ánh Sáng Phương Nam) Apave Châu Á – Thái Bình Dương
TOP